Privacybeleid


Privacyverklaring FMP+ nv

 

PRIVACYBELEID

 

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

FMPplus hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil FMPplus u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicaties verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door FMPplus.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van FMPplus.

 

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

FMPplus Nijverheidsstraat 9, 2570 Duffel T +32 3 488 22 22  F +32 3 488 22 23 E info@fmpplus.be BE 0893.023.867

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

FMPplus verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door FMPplus:

–        Identificatiegegevens

 

 

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

FMPplus verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u of wij (intensiever) gebruik maakt van ons platform/website/applicaties en onze online en offline dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van ons platform/website/applicaties en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Bij het gebruik of bezoek van ons platform/website/applicaties worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons platform/onze website/onze applicaties te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u het platform/de website/de applicaties van FMPplus gebruikt of bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan FMPplus en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt FMPplus zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen FMPplus. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen voor commerciële doeleinden die aan ons verbonden zijn. FMPplus heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

COMBELL

Combell is de hosting partner, waarmee we onze website optimaal laten werken. Alle data die we hiervoor verzamelen, wordt op een eerlijke en wettige manier verwerkt op de beveiligde servers. Combell beschikt over een ISO 9001- certificaat en ISO 27001-certificaat voor data-beveiliging.

WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!

De Sites maken gebruik van cookies. Hieronder vindt u meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren.

Door de Sites te gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. Als u het gebruik van deze cookies niet accepteert, schakel ze dan uit volgens de instructies in dit cookiebeleid. Als u het platform/de website van FMPplus wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt.

WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die de cookie herkent. Cookies zijn handig omdat ze ervoor zorgen dat een website het apparaat van een gebruiker herkent.

Cookies hebben veel verschillende taken, zoals u efficiënt tussen pagina's laten navigeren, uw voorkeuren onthouden en over het algemeen de gebruikerservaring verbeteren. Ze kunnen ook helpen ervoor te zorgen dat advertenties die u online ziet beter aansluiten bij u en uw interesses.

Ga voor meer informatie over cookies naar http://www.allaboutcookies.org/. Hier kunt u ook zien welke cookies op uw apparaat zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE OP DE SITES?

We gebruiken de volgende cookies:

HOE COOKIES UIT TE SCHAKELEN OF TE VERWIJDEREN?

U kunt cookies uitschakelen door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter in uw browserinstellingen alle cookies uitschakelt (inclusief strikt noodzakelijke cookies), hebt u mogelijk geen toegang tot alle of delen van de Sites.

Als u een cookie of categorie van cookies uitschakelt, wordt de cookie niet uit uw browser verwijderd. Dit moet u apart in uw browser doen.

Als u uw cookie-instellingen wilt wijzigen, gaat u naar het menu 'Opties' of 'Voorkeuren' van uw browser. U kunt ook in uw browser naar de optie 'Help' gaan voor meer informatie.

Bekijk de onderstaande links voor meer informatie over de cookie-instellingen voor uw browser:

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

FMPplus verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal FMPplus onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van FMPplus uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer FMPplus uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal FMPplus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@fmpplus.be. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan FMPplus. FMPplus zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

FMPplus beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. FMPplus staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij FMPplus dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar. Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal FMPplus hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@fmpplus.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan FMPplus verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker. Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal FMPplus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@fmpplus.be.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door FMPplus bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal FMPplus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@fmpplus.be.

 

Toestemming verwerking persoonsgegevens

WAAROM ?

FMPplus hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet, en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Met onze Privacyverklaring, die u kan terug vinden op onze website of kan bekomen op eenvoudige vraag, wil FMPplus u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicaties verleent u reeds expliciet toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door FMPplus. Het is mogelijk dat onze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van FMPplus.

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

FMPplus Nijverheidsstraat 9, 2570 Duffel T +32 3 488 22 22  F +32 3 488 22 23 E info@fmpplus.be BE 0893.023.867

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

FMPplus verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door FMPplus:

–        Identificatiegegevens

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

FMPplus verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u of wij (intensiever) gebruik maakt van ons platform/website/applicaties en onze online en offline dienstverlening. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van ons platform/website/applicaties en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan FMPplus en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt FMPplus zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen FMPplus. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen voor commerciële doeleinden die aan ons verbonden zijn. FMPplus heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

FMPplus verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal FMPplus onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van FMPplus uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer FMPplus uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal FMPplus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@fmpplus.be. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan FMPplus. FMPplus zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

FMPplus beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. FMPplus staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij FMPplus dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar. Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal FMPplus hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@fmpplus.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan FMPplus verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker. Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal FMPplus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@fmpplus.be.

Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door FMPplus bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal FMPplus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@fmpplus.be.